Privacyverklaring

Datum: juni 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Fysio Tilburg uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Fysio Tilburg verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Fysio Tilburg levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Fysio Tilburg dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Fysio Tilburg verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Fysio Tilburg worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van het voeren van onze administratie
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons om u mede te delen dat wij in onze praktijk uw persoonsgegevens gebruiken voor het voeren van onze administratie.

Deze administratie houdt in dat wij een EPD (Electronisch Patientendossier) hanteren. Hierin vermelden wij uw persoonlijke gegevens met de daarbij behorende klachten aan het bewegingsapparaat. Het onderzoek en de daarbij behorende testen, behandeljournalen en adviezen tav oefeningen worden hierin vermeld. Dit volgens de richtlijnen van de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fystiotherapie).

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om conform de AVG en worden ondersteund door onze software leverancier, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

U heeft te allen tijde toestemming om uw gegevens in te zien. Als uw behandeling beëindigd is volgt er een eindverslag met uw toestemming naar de verwijzer.

Uw gegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard in het systeem. Mocht u uw gegevens willen laten wissen of indien nodig laten aanpassen, geef dit dan aan ons door.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Fysio Tilburg persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Fysio Tilburg, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Fysio Tilburg aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Fysio Tilburg zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies (Google analytics)
Fysio Tilburg gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Fysio Tilburg kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Fysio Tilburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Fysio Tilburg raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Fysio Tilburg verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@fysiotilburg.nl Fysio Tilburgzal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Fysio Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysio Tilburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysio Tilburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fysio Tilburg op via info@fysiotilburg.nl. Fysio Tilburg is als volgt te bereiken:

Adres: Barkstraat 29, 5017 AT Tilburg
Kamer van Koophandel: 17250728
Telefoon: 013-5364944
E-mailadres: info@fysiotilburg.nl

Fysio Tilburg kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2018.